افزایش فروش

|

برخورد با مشتریان

نوع برخورد با انواع مشتریان

چگونه با مشتریان نوع اول برخورد کنیم؟ (مطمئن و سرد)

 • انتظار خوشامد گرمی نداشته باشید.
 • طرز برخورد منفی آنها را بپذیرید و از تواناییتان به عنوان حفاظ استفاده کنید.
 • جملات شروع خود را کوتاه کنید و بیشتر روی مسئله اصلی متمرکز شوید.
 • تحریک نشوید.
 • سعی کنید از مواردی که اینگونه مشتریان به عنوان کلک میشناسند اجتناب کنید.
 • وانمود کنید که میخواهید او صحبت را هدایت کند اما با طرح سوال ویادداشت برداری از راهی درست به موضوع برگردید.
 • مودب باشید و چاپلوسی نکنید.
 • خونسرد مطمئن و خرفه ای نشان دهید.

چگونه با مشتریان نوع دوم برخورد کنیم؟ (موافق و سرد)

 • این افراد برای اینکه به شما اعتماد کنند نیاز به زمان دارند.
 • خونسرد ، حرفه ای و صبور باشید.
 • اجازه دهید اول آنها صحبت کنند و زمانی به آنها بدهید تا شما را ارزیابی کنند.
 • کمی صحبت های خارج از کار در این برخورد ها پیشنهاد میشود.
 • بیشتر از یک فروشنده ، مشاور باشید.
 • شاید در دیدار اول فروشی انجام نشود.

در مقالات بعدی دو سته بعدی را مورد برسی قرار میدهیم.

برخورد_با_مشتری

دریافت آخرین مطالب وبلاگ در کانال چکوچونه

افسانه علمی

کارشناس مقالات

نظرات
نظر بدهید